Kiinteistöyhtymä Pajalan Hirsituvat Tietosuojaseloste

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisterinpitäjä

Kiinteistöyhtymä Pajalan Hirsituvat

Osoite: Tuurakuja 21, 90460 Oulunsalo

Y-tunnus: 2821143-2

 

Yhteyshenkilö

Sari Mursu

puhelin: +358 44 2438649

sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Henkilötietojen käsittelyperuste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja/tai rekisteröidyn suostumus. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Rekisterinpitäjän palvelujen tarjoaminen asiakkaille:

- asiakassuhteen ja varausten jatkuva hoitaminen ja kehittäminen

- varausten maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

- rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä palvelun kehittäminen

- mahdollisten asiakkaiden kiinnostustietojen sekä majoittautumiseen liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä palvelun kehittäminen

- asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja palvelun kehittäminen sekä tarjonnan kohdistaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta ulkopuolisille asiakkaiden henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaille: suoramarkkinointia sähköisesti (mm. sähköpostitse, esim. vahvistus varauksen alkamisesta, mahdollinen uutiskirja, palautekysely jne).

 

Rekisteröidyistä kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

- asiakasnumero, etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, osoitemaa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

- asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot

- (sähkö)postilla tmv. saatu palaute ja reklamaatiot

- asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset (sähköposti, posti, puhelin)

- varaustiedot (esim. tiedot aiemmin tehdyistä varauksista ja tulevista varauksista)

- palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö-, osto- ja peruutustiedot

- asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot

- lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot (mahdollisen uutiskirjeen postituslistalta poistaminen)

- tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten asiakasetujärjestelmiin sekä edun saamiseksi tarpeelliset tiedot

- harrastustiedot

- muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)

 

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen järjestelmän suorittamaan automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia asiakkaille/rekisteröidyille.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen haluamiinsa palveluiden varauksiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista (varaus- ja ostoprosessin aikana). Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Luottotiedot tarkistetaan palveluntuottajalta asiakkaan suostumuksella. Asiakastyytyväisyyttä koskevaa tietoa kerätään asiakastyytyväisyyskyselyillä asiakkaan suostumuksella.

  

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin henkilötietolain sallimassa laajuudessa (esim. suostumus tai toimeksianto sitä edellyttää). Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmässä sijaitsevaan rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Kiinteistöyhtymä Pajalan Hirsitupien palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietoja säilytetään elektronisessa muodossa ja ne on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Tietoihin on pääsy vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja rangaistussäännösten alaisia.

 

Rekisterin julkisuus 

Kiinteistöyhtymä Pajalan Hirsitupien asiakasrekisteriä koskeva tietosuojaseloste (rekisteriseloste) on nähtävänä rekisterinpitäjän verkkosivulla. Asiakasrekisteri ei ole julkinen.

 

Tarkastusoikeus ja virheellisten tietojen oikaiseminen

Asiakkaan oikeus tarkastaa tietonsa

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, yhteystietonsa ja puhelinnumeronsa. 

Yhteydenotossa on mainittava tarkasti mitä palvelua tarkastuspyyntö koskee.

 

Asiakkaan oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista 

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää Kiinteistöyhtymä Pajalan Hirsituville virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tiedon.

 

Tietojen säilytys

Henkilötiedot poistetaan kulloinkin soveltuvan lain mukaisesti silloin kun perustetta henkilötietojen käsittelylle ei enää ole. Rekisterin henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti, pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.

kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Siltä osin kuin asiakas voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Kirjallisen korjauspyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Rekisteröity asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kiinteistöyhtymä Pajalan Hirsituville yllä mainittuun osoitteeseen.

 

Asiakkaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei asiakkaan käsityksen mukaan ole toiminut EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

 

Pajalan Hirsituvat │+358 44 2438649 │pajalan.hirsitupa(at)dnainternet.net